නිෂ්පාදන පුවත්

  • About FRP Duct Rodder

    FRP ඩක්ට් රොඩර් ගැන

    නිෂ්පාදන විස්තරය ඩක්ට් රොඩර් යනු නලයක් හරහා ඊයම් කඹ ඇදගෙන යාමේදී යොදන සහායක මෙවලමකි.සැරයටිය මතුපිට දෘඩ, සිනිඳු සහ පැළඳිය හැකි බැවින් එය පටු පයිප්පයක් හෝ නාලිකාවක් හරහා පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකිය.
    තවත් කියවන්න